AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİNE KATILIM GÖSTEREN OKULLARIN SAĞLIĞINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİNE KATILIM GÖSTEREN OKULLARIN SAĞLIĞINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI

Yıl: 2015  Cilt: 15  Sayı: ISSN: 1303-0493 / 2148-4929 
Sayfa Aralığı: 163 – 183 Türkçe

Bu çalışma, Avrupa Birliği Projelerine katılım gösteren okullarda görev yapan öğretmenlerin okullarını “örgütsel sağlık” koşulları çerçevesinde değerlendirmelerini amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini İzmir ilinde bulunan ve 2012-2014 yılları arasında AB Projelerine katılım göstermiş 9’u özel ve 27’si devlet olmak üzere toplam 36 okulda görev yapan toplam 381 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında “Örgüt Sağlığı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verileri, yüzde, frekans, ortalama, standart sapma, t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, AB Projelerine katılım gösteren okullarda görev yapan öğretmenlerin okullarının sağlığına ilişkin algılarının oldukça yüksek olduğu; öğretmenlerin okullarını genel olarak sağlıklı bulduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin örgüt sağlığına ilişkin algılarının cinsiyet, mesleki kıdem değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermezken, branş, eğitim kademesi, projede aktif görev alma ve okul türü değişkenlerinde anlamlı farklılıklar gösterdiği gözlenmiştir. Bu bağlamda, sınıf öğretmenlerinin branş öğretmenlerine; ilkokullarda ve özel okullarda görev yapan öğretmenlerin diğer eğitim kademelerinde ve devlet okullarında görev yapan öğretmenlere; projelerde aktif görev almayan öğretmenlerin aktif görev alan öğretmenlere göre okullarını daha sağlıklı algıladıkları ortaya çıkmıştır.

https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRnd09USXlNZz09/avrupa-birligi-projelerine-katilim-gosteren-okullarin-sagligina-iliskin-ogretmen-algilari

İndirmek için tıklayınız.

 

Bu yazıyı paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir